Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

UWAGA - proceder się powtarza - oszuści w "Czystym Powietrzu"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielnej Górze.
Wspomniane osoby dokonują rzekomych kontroli m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”
u mieszkańców województwa lubuskiego. Oszuści przedstawiają oferty inwestycji oparte o instrumenty finansowe Funduszu. Ostatnio kilka takich przypadków odnotowano na terenie województwa.
Pracownicy Funduszu nie oferują żadnych odpłatnych usług, ani nie sprzedają urządzeń dla domów jednorodzinnych. Wszystkie działania Funduszu wspierające mieszkańców województwa czynione są nieodpłatnie, a ewentualne kontakty bezpośrednie (np. kontrola projektu na miejscu) poprzedzone są umówieniem wizyty u klienta.
Pracownicy pracujący w terenie zawsze posiadają oryginał upoważnienia do reprezentowania Funduszu wystawiony przez Prezesa Zarządu lub jego Zastępcę.
W razie wątpliwości zawsze warto skontaktować się z Funduszem:

GAZETA GMINNA NR 9/2023

Listopadowy numer Gazety Gminnej na jesienne wieczory!
okładka gazety gminnej

Czwarty defibrylator na terenie gminy

Z budżetu Gminy Świdnica został zakupiony kolejny, czwarty już defibrylator AED, który w przypadku zagrożenia życia będzie służyć mieszkańcom gminy, a w szczególności mieszkańcom Koźli, do której trafiło urządzenie. Defibrylator został zamontowany na ścianie frontowej remizy strażackiej OSP Koźla. Bardzo dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźli, którzy każdorazowo, podejmują się montażu urządzeń AED na terenie gminy.

Narodowe Święto Niepodległości

Dofinansowanie na budowę drogi wewnętrznej w Koźli

Gmina Świdnica otrzymała środki na budowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koźli (droga w kierunku cmentarza) - 1 009 414 zł

Nowe ogrzewanie w sali wiejskiej w Lipnie

Na sali wiejskiej w Lipnie zakończyła się inwestycja w zakresie wymiany źródła ciepła – ogrzewania pomieszczeń – z kotłowni stałopalnej na nowoczesną kotłownię z pompą ciepła. Dodatkowo została wykonana termoizolacja stropu nad salą z wełny mineralnej. Wartość inwestycji to 79.500 zł.
 
Nowe ogrzewanie w sali wiejskiej w Lipnie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Od 06 listopada 2023 r. do 27 listopada trwa wydawanie skierowań do otrzymywania pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy  informuje, iż rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, które wydawane jest na podstawie oświadczenia
o dochodach z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.
Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej
w Podprogramie 2023 wynoszą: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach (ZUS, KRUS);
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie  zostało złożone.
 
Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
-odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
Do dochodu nie wlicza się: 
świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  
- zasiłku celowego,  
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,  
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
- świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski,
- nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
- pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego,
- zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
- rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym,
- dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- kwot dodatków: energetycznego, osłonowego, węglowego, elektrycznego,
- kwoty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Załączniki

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych informuje, że w związku z pracami przy usuwaniu awarii na wodociągu w dniu 06.11.2023 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Świdnica na ulicy Bunkrowej. W związku z powyższym po wznowieniu dostawy mogą wystąpić chwilowe zabrudzenia wody. Ze względu na znaczne utrudnienia przy naprawie awarii, czas jej usunięcia może zostać wydłużony.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Przebudowa drogi w Radomi

Gmina Świdnica pozyskała ponad 3,1 mln zł w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Turkusowej w Radomi. Ogłoszono przetarg na wykonawcę i pozyskano na ten cel kolejne środki – ok. 700 tys. zł.
Natomiast kontynuowane są prace dot. ul. Wrzosowej. Do tej pory wykonano 2/3 sieci kanalizacji deszczowej, a na odcinku ok. 100 metrów wykonano chodnik oraz podbudowę drogi, a także linię kablową oświetlenia i kanały technologiczne. Wartość inwestycji to 1.623.631,73 zł.
roboty drogowe
roboty drogowe
roboty drogowe

Nieczynna kasa w ZUK-u

OGŁOSZENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że z uwagi na nieobecność pracownika kasa w jednostce będzie nieczynna do 30.11.2023r.
 
W związku z powyższym wpłaty za wodę i ścieki prosimy uiszczać na u sołtysów poszczególnych miejscowości lub na indywidualne rachunki bankowe, które otrzymali Państwo w lipcu br. (wraz z fakturami za II kwartał br.) albo na ogólny rachunek bankowy  o numerze: 14 1020 5402 0000 0302 0139 9856.
 
Wpłaty za odpady komunalne prosimy również dokonywać u sołtysów poszczególnych miejscowości lub na indywidualne konta bankowe albo na ogólny rachunek bankowy:19 1020 5402 0000 0002 0318 6459.
 
Natomiast opłaty za wynajem lokali mieszkalnych, opłaty cmentarne oraz opłaty za wynajem sal wiejskich prosimy kierować na konto bankowe o numerze: 12 1020 5402 0000 0702 0423 6170.
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zakładem pod numerem telefonu: 68 327 37 18.
 
Za niedogodności przepraszamy.
1 2 3 4 5 6 ... 264
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map