Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Konkurs na dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 7 lipca 2020 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem
ul. Szkolna 1,  66-008 Świdnica
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)  oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu  konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.[1])
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica.
§ 2. Treść  ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ogólnego Urzędu Gminy Świdnica.
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik do Zarządzenia
nr  0050.68.2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 7 lipca 2020 r.
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
 
WÓJT GMINY ŚWIDNICA
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1,
 66-008 Świdnica
 
 
 1. Organ prowadzący szkołę: Gmina Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Słonem,
  ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica.
 3.  Wymagania wobec kandydatów:
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz.U. 2017 poz. 1597 ze zm.).
 
 1.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Słonem,
   
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
      c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 
     d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 
     e)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
    f)  w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn.zm.), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 
      g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
     h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
     i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
    j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),
 
     k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn.zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 
    l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 
  m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
  n)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 
   o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
Na żądanie Wójta Gminy Świdnica kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.
 
 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica:
 1. w zamkniętych kopertach z podanym adresem  zwrotnym kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem”
 2. w terminie do dnia 22 lipca 2020 r. do godz.10.00. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Świdnica
 3. dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
   
 1.  Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świdnica;
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.
 3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postepowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica,  pok. nr 14, tel. 68-327 31 18 wew.150.
 
 
 
 
[1] Zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1634
 

Załączniki

Nabór w programie „Moja Woda”

Od 1 lipca br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Zawody wędkarskie

Sekcja wędkarska w Świdnicy informuje, że w niedzielę – 12 lipca br. na zalewie w Świdnicy (zbiornik mały) w godzinach 7.00 – 15.00 odbędą się zawody wędkarskie organizowane przez koło PZW nr 11 ,,Nafta”. Prosimy o niezajmowanie stanowisk wędkarskich w miejscu rozgrywania zawodów.

Informacja dla rolników

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna, poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Aplikacja wygeneruje także protokół z oszacowania strat. Aplikacja znajduje się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze.
Bezpośredni link do zalogowania się w aplikacji oraz podstawowe informacje znajdują się w załączniku.
 

Załączniki

O drogach ze Starostą


W urzędzie gminy w Świdnicy odbyło się dziś – 6 lipca spotkanie ze starostą zielonogórskim Krzysztofem Romankiewiczem i członkiem zarządu Mirosławem Andrasiakiem. Ze strony gminy w rozmowie uczestniczyła zastępczyni wójta Izabela Mazurkiewicz oraz online wójt Krzysztof Stefański. Tematem spotkania były przyszłe i obecne remonty dróg powiatowych leżących na terenie gminy.
Spotkanie odbyło się na prośbę starosty K. Romankiewicza, który zaproponował je po otrzymaniu od wójta K. Stefańskiego pisma z zaproszeniem do współpracy właśnie w kwestii remontów dróg. Wójt zapewnił również wsparcie finansowe budowy każdej drogi powiatowej, do 50 proc. kosztów całkowitych.
Podczas rozmowy omówiono wstępnie przyszłe działania dot. modernizacji i przebudowy dróg powiatowych. Najwięcej uwagi poświęcono drodze Świdnica-Letnica. Obie strony zgodnie stwierdziły, że remont powinien być zrealizowany do końca trwającej kadencji.  Kolejną drogą, o której rozmawiano był odcinek drogi powiatowej od Radomi do Drzonowa. Ta inwestycja już się toczy, a gmina dołożyła do niej już 200 tys. zł.
Zarówno władze powiatu, jak i władze gminy były zadowolone z przebiegu rozmowy. Spotkanie przeniosło się w teren. Zastępca wójta I. Mazurkiewicz razem z K. Romankiewiczem i M. Andrasiakiem udali się na drogi powiatowe, aby potwierdzić ich zły stan techniczny i zasadność budowy.
– Spotkanie odbyło się w twórczej atmosferze, ustaliliśmy kilka ważnych dla nas szczegółów realizacji inwestycji drogowych, na kolejnych spotkaniach będziemy konsultować konkretne terminy  – powiedział wójt K. Stefański.
 

Badania mammograficzne

W czwartek 2 lipca przy Przychodni Lekarskiej Panaceum w Świdnicy stanął mammobus. Kobiety w wieku 50-69 mogły bezpłatnie zrobić mammografię. Była też możliwość odpłatnego wykonania badania. W sumie przebadały się 44 kobiety. Kolejna taka akcja odbędzie się w czwartym kwartale tego roku.

Druga tura „Bitwy o wozy”

Mamy kolejną szansę na zdobycie wozu strażackiego dla OSP. Tym razem w każdym z byłych 49 województw, gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz bojowy. Po I turze  gmina Świdnica była na trzecim miejscu w woj. lubuskim. Mamy więc dużą szansę, że tym razem się uda. Wybory odbędą się w niedzielę – 12 lipca.
 

Zapraszamy nad zalew

Wiadomości z ostatniej chwili znad Zalewu Świdnickiego – cały czas ulepszamy teren dla mieszkańców i turystów. Pływający pomost ma już drabinkę do wchodzenia, a za chwilę będą mocowane barierki. Powstały dwa miejsca do grillowania, w trakcie robienia jest też boisko do siatkówki, wyznaczono miejsce pod domek ratownika z przebieralnią. I coś, co z pewnością zaciekawi najmłodszych – nad zalewem od dziś można kupić lody, gofry i sorbety. Ale nie tylko. Przez całe wakacje, od piątku do niedzieli w godz. 10.00-19.00 (jeżeli będzie taka potrzeba, to nawet dłużej) będzie można kupić napoje i przekąski. Zapraszamy do korzystania z plaży i kąpieliska i bardzo prosimy o szanowanie terenu i pozostawianie po sobie porządku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Poradnik dla rolników

Poradniki dla rolników opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie oraz prowadzenia "rzeźni rolniczej".

Załączniki

Dołącz do lubuskiej policji

Chcesz połączyć pasję ze służbą ? Cenisz sobie stablizację zatrudnienia? Chcesz się rozwijać ? To wymarzona praca dla Ciebie. Zostań policjantem! To ciekawa propozycja i perspektywa realizacji zadań dająca wiele satysfakcji tym, którzy marzą pomagać innym. Ty też możesz zostać jednym z lubuskich policjantów.
Informujemy, że od dnia 3 czerwca 2020 r. można składać dokumenty dotyczące naboru  do Polcji o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji.
Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa służba, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, policyjni antyterroryści, technicy kryminalistyki, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, narkotykową czy zorganizowaną. To tylko niektóre możliwe drogi, które można obrać decydując się na służbę w szeregach Policji. Z pewnością to wymagająca misja, która kosztuje wiele wyrzeczeń nie tylko samych zainteresowanych ale i ich rodzin. Ale to także gwarancja realizowania swoich pasji, którą jest pomoc innym i zwalczanie wszelkich mechanizmów przestępczych. Wielu już wybrało tę drogę i służy wiernie Narodowi. Można realizować dużo pożytecznych zadań, które mają jeden wspólny cel- reagowanie na wszelkie formy łamania prawa. W garnizonie lubuskim służy ponad 2,6 tys. policjantów, których praca jest oceniana bardzo wysoko. W minionym roku wstąpiło do nas 130 kolejnych. Dołącz do drużyny profesjonalistów. Zostań jednym z nas.
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp, mieszczącej się przy ul. Kwiatowej 10 (wejście od ul. Sielskiej).
lub Komendach Miejskich i Powiatowych Policji na terenie województwa lubuskiego również w soboty i niedziele.
Ponadto przyjęcia interesantów prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (http://lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Tel. (95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62
 
1 2 3 4 5 6 ... 100

Gdzie jesteśmy?