Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego w lubuskich lasach

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wydała komunikat o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. lubuskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z nr alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z nr alarmowym 112.

Muzyka w Raju już jutro zawita do letnickiego Zboru

W dniu wczorajszym, tj. 3 sierpnia, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja prasowa festiwalu Muzyka w Raju, w której uczestniczyła Izabela Mazurkiewicz, Wójt Gminy Świdnica. Gmina Świdnica jest jednym z głównych, wieloletnich partnerów festiwalu. Już jutro w letnickim Zborze odbędą się dwa z pięciu zaplanowanych koncertów na terenie naszej gminy. Zapraszamy na godzinę 18.00 i 20.30 w niezwykłe mury naszego Zboru. Bilety można nabyć tuż przed koncertem, a dla mieszkańców nadal możliwa jest rejestracja po odbiór tańszych biletów w cenie 15 zł pod nr tel. 519 654 698.
 
Relacja z konferencji znajduje się tutaj.
 
Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl

Przebudowa ul. Długiej w Świdnicy

W związku z rozpoczętym zadaniem inwestycyjnym pn.  „Przebudowa ul. Długiej w Świdnicy” informujemy, że z dniem 08.08.2022r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, tj. do dnia 07.01.2023r. Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na wygrodzeniu pasa prawego (etap1) i lewego (etap 2) na początkowym odcinku ulicy, na długości 660m licząc od zjazdu na DK27. W związku z tym, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Wiśniowe Wzgórza do posesji nr 95, z obwiązującym ruchem w kierunku Zielonej Góry oraz tymczasowy objazd zamkniętego odcinka przez DK27 do wysokości sklepu DINO. 
W załączeniu rysunki.
 
Rysunek dotyczący przebudowy ul. Długiej w Świdnicy
Rysunek dotyczący przebudowy ul. Długiej w Świdnicy
Rysunek dotyczący przebudowy ul. Długiej w Świdnicy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C, w czwartek lokalnie do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
 
Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C, w czwartek lokalnie do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Muzyka w Raju ponownie zagości w Zborze

Już za cztery dni w letnickim Zborze rozpocznie się tegoroczna odsłona festiwalu Muzyka w Raju. Tradycyjnie gościć będziemy najwyższej klasy muzyków wykonujących muzykę dawną. Koncerty odbędą się w dniach 5, 8 i 10 sierpnia, początek o godzinie 18.00. 
 
5 sierpnia będziemy mogli wysłuchać 2 koncertów. Program pierwszego z nich obejmuje 8 koncertów skrzypcowych z cyklu „Il cimento dell’armonia e dell’inventione”, które są kontynuacją znanych nam doskonale "Czterech pór roku" Antonio Vivaldiego. W trakcie drugiego usłyszymy utwory Bacha i Abela na violi da gamba. 
 
Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie www.muzykawraju.pl

Kolejny defibrylator w gminie Świdnica

Z budżetu Gminy Świdnica został zakupiony defibrylator AED, który w przypadku zagrożenia życia będzie służyć mieszkańcom gminy Świdnica, w szczególności mieszkańcom Grabowca i Lipna, a także osobom przebywającym na terenie tych miejscowości. Defibrylator znajduje się w przedsionku kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Grabowcu. Przedsionek kaplicy nie jest zamykany, dzięki czemu dostęp do defibrylatora będzie nieograniczony.
Ogromne podziękowania kierujemy do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźli za bezinteresowną pomoc w zamontowaniu urządzenia AED. W miarę posiadanych środków finansowych planujemy, aby zewnętrzne defibrylatory znalazły się na terenie każdego sołectwa w gminie Świdnica.
 
Kolejny defibrylator w gminie Świdnica

Dodatek węglowy

W związku z coraz liczniej napływającymi do Urzędu Gminy Świdnica zapytaniami dotyczącymi uzyskania dodatku węglowego informujemy, że obecnie w Parlamencie trwają prace legislacyjne nad stosowną ustawą (druk sejmowy nr 2471), która ma regulować wszelkie kwestie związane z realizacją tego świadczenia.

Z informacji przekazywanych aktualnie przez media wynika, że prace nad ustawą o dodatku węglowym potrwają co najmniej do 5 sierpnia br.

Dopiero ta ustawa będzie podstawą do podjęcia przez gminy działań związanych z obsługą spraw dotyczących wypłaty uprawnionym mieszkańcom dodatku węglowego. Dlatego też Urząd Gminy Świdnica rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego dopiero po wejściu w życie w/w przepisów, a komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na naszej stronie. 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Zakład Usług Komunalnych informuje, że we wrześniu odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji według poniższego harmonogramu:
 
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica

I N F O R M A C J A
 
DLA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA
 
 
Gmina Świdnica zapewnia dzieciom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie gminy Świdnica
  • bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki
  • zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej (wymagana umowa z wójtem)
  • zwrot kosztów dowozu ucznia własnym pojazdem (wymagana umowa z wójtem).
 
Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zwana dalej ustawą.
 
 
Z DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:
 
1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
 
2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
 
3) dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1
w związku z art. 127 ustawy);
 
4) dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
 
5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 
a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).
 
Wniosek w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego można otrzymać
w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica lub pobrać ze strony internetowej
www.swidnica.zgora.pl.
 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Świdnica w terminie od 1 do 20 sierpnia 2022 r. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie określonego terminu.
 
Do wniosku należy załączyć:
  1. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  2. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  3. potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka, wydane przez dyrektora placówki (można dostarczyć po rozpoczęciu roku szkolnego)
 
Zasady dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasady zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych określa Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 2 lipca 2020 r.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica lub pod numerem telefonu: (68) 327-31-15 wew. 121.
 

Militarne poniedziałki

Od 01.08. na terenie OSiR Bunkier ruszają Militarne Poniedziałki. Zajęcia w klimacie militarnym i survivalowym odbywać się będą w godzinach 8-16, w każdy sierpniowy poniedziałek. Dzieci z Gminy Świdnica korzystają z zajęć bezpłatnie. Zgłoszenia chętnych do udziału w zajęciach, oraz szczegóły na profilu facebook osir bunkier lub lub eliaszmadej@wp.pl .tel 608459389. Zadanie jest współfinansowane z Gminy Świdnica.
1 2 3 4 5 6 ... 200
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map