Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

DECYZJE

Decyzje

I. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 
Karta sprawy:
Jednostka prowadząca sprawę:
RO – Inspektor ds. OCZKiO
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
Telefon: +48 68 327 32 14
Fax: +48 68 327 31 27
 
 
Podstawa prawna - art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 2, art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.); - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
 
Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - według załączonego wzoru.
Załączniki:
 • akt zawarcia związku małżeńskiego;
 • akt urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie o dochodach współmałżonka, (jeżeli pracuje);
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, (jeżeli współmałżonek nie pracuje);
 • zaświadczenie z uczelni, (jeżeli współmałżonek uczy się i otrzymuje/ nie otrzymuje stypendium);
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Rodzinie (współmałżonek korzysta /nie korzysta ze świadczeń);
 • zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby lub karta powołania wydana przez WKU.
Wymagane opłaty – Nie pobiera się.
 
Termin i tryb realizacji – Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Jednostka odpowiedzialna – Stanowisko Inspektor ds. OCZKiO. Pokój nr 20, telefon: 68 327 32 14 wew. 133
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
Uwaga – Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może wnieść żołnierz lub członek rodziny wg miejsca zamieszkania żołnierza. Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem, których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny.
 
 
II. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego
 
Karta sprawy:
Jednostka prowadząca sprawę:
RO – Inspektor ds. OCZKiO
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
Telefon: +48 68 327 32 14
Fax: +48 68 327 31 27
 
 
Podstawa prawna
Art. 127, art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430); - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm )
 
Dokumenty od wnioskodawcy
Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego - według załączonego wzoru. 2. Oświadczenie wnioskodawcy zawierające następujące informacje:
 • nie jest w związku małżeńskim;
 • prowadzi odrębne gospodarstwo domowe;
 • samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny;
 • nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego;
 • zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby lub karta powołania wydana przez WKU.
Wymagane opłaty – Nie pobiera się.
 
Termin i tryb realizacji – Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Jednostka odpowiedzialna – Stanowisko Inspektor ds. OCZKiO. Pokój nr 20, telefon: 68 327 32 14 wew. 133
 
Tryb odwoławczy – Odwołanie od decyzji do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
Uwaga – Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego składa się według miejsca zamieszkania.
 
 
III. Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 
Karta sprawy:
Jednostka prowadząca sprawę:
RO – Inspektor ds. OCZKiO
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
Telefon: +48 68 327 32 14
Fax: +48 68 327 31 27
 
 
Podstawa prawna
 • Art. 39a w związku z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku  obrony RP (t. j.  Dz. U. z 2017, poz. 1430 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności  sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U. z 2011 r. nr 64, poz. 333);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
Dokumenty od wnioskodawcy:
 1. Wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny- według załączonego wzoru.
 2. Załączniki:
 • zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej;
 • oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny; bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
 • orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej;
 • oświadczenie woli osoby wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.
   
Wymagane opłaty – Nie pobiera się.
 
Termin i tryb realizacji – Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Jednostka odpowiedzialna – Stanowisko Inspektor ds. OCZKiO. Pokój nr 20, telefon: 68 327 32 14 wew. 133
 
Tryb odwoławczy – Odwołanie od decyzji do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
Uwagi – Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny może wnieść żołnierz lub osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej. Wnioskodawca określa we wniosku okres sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż dwanaście miesięcy.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej