Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Podsumowanie orkiestry

Wójt Krzysztof Stefański spotkał się z wolontariuszami i osobami zaangażowanymi w gminny finał 28. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy, w tym roku udało się zebrać rekordową kwotę ponad 54 tys. zł. – Oprócz wolontariuszy, którzy cały dzień kwestowali, były z nami osoby, które wspierały organizacyjnie, liczyły pieniądze, występowały podczas finału, nagłaśniały – wymienia szef świdnickiego sztabu Tomasz Marczewski.
To właśnie im wszystkim wójt chciał podziękować osobiście. – Zawsze wiedziałem, że na naszych mieszkańców można liczyć – mówił podczas spotkania. – Nie zawiodłem się i tym razem. Gratuluję wyniku!
Wszystkie zaproszone osoby otrzymały pisemne podziękowania i mały upominek. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się również, że T. Marczewski przekazuje pałeczkę i finał WOŚP 2021 odbędzie się już z nowym szefem Rafałem Trafałą.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

III posiedzenie Rady Seniorów

11 lutego br. odbyło się III posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, w którym uczestniczyli również wójt Krzysztof Stefański, dyrektorka GOK-u Paulina Szewczyk, dyrektor GOSiR-u Jan Doliński,  sekretarz gminy Beata  Łuckiewicz – Kropska. Przewodnicząca Rady Bogumiła Hajdasz zaprezentowała wykonany przez Paulinę Sidoruk logotyp, którym odtąd będą się posługiwali np. na dyplomach dla jubilatów. Jak zawsze poruszano tematy ważne dla Seniorów np. rozszerzenie wachlarza imprez dla Seniorów, zajęcia z instruktorami zatrudnionymi w GOK-u, czy propagowanie czytelnictwa. W ośrodku kultury już działa nowa grupa szydełkowo-hafciarska skierowana głównie do starszych mieszkańców, ale nie tylko. Wójt przybliżył zebranym możliwości wykorzystania  pomieszczeń w nowo otwieranym  Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy. Seniorzy będą tam mogli realizować swoje zainteresowania i pasje - malarstwo, śpiew itp. Członkowie Rady uchwalili program „Paczka dla Seniora”.  Będzie on realizowany w porozumieniu  z radnym danej wsi, sołtysem i kierownikiem GOPS-u. Wystosowali też apel Gminnej Rady Seniorów, w którym zwracają się do mieszkańców gminy, do młodzieży i sąsiadów. Przewodnicząca podziękowała również swojej zastępczyni Mariannie Poźniak z Buchałowa za zdobycie czwartego wózka inwalidzkiego.
 APEL:
GRS w Świdnicy zwraca się z apelem:
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, GDY WIDZISZ OSOBĘ W STARSZYM WIEKU, KTÓREJ POTRZEBNA JEST POMOC. MOŻE JEST TO OSOBA CHORA, NIEPEŁNOSPRAWNA, SAMOTNA, CIERPIĄCA NIEDOSTATEK, ALBO WOBEC KTÓREJ STOSOWANA JEST PRZEMOC. CZASAMI WYSTARCZY POMOC RODZINY, SĄSIADÓW A CZASAMI POTRZEBNA JEST POMOC INNYCH SŁUŻB.
O PROBLEMIE POWIADOM RADNEGO SENIORA SWOJEJ WSI, A MY POSTARAMY SIĘ W MIARĘ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI POMÓC.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Elektroniczny nabór o dofinansowanie ze środków PFRON

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku na terenie wszystkich powiatów województwa lubuskiego istnieje możliwość elektronicznego naboru w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosków na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, składanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
Ponadto, elektroniczny nabór wniosków od 1 marca 2020 roku będzie możliwy w ramach realizowanego przez powiaty programu ,,Aktywny samorząd”, również adresowanego do osób z niepełnosprawnościami.
System Obsługi Wsparcia SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski, dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON. Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
- uzyskanie informacji,
- wypełnienie wniosku,
- podpisanie i złożenie wniosku,
- dokonanie uzupełnień,
- zapoznanie się ze wzorem umowy,
- rozliczenie dofinasowania.
System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku uwzględnia m. in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wnioski w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł na pokrycie kosztów kształcenia.
Profil Zaufany
Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego czy też ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych. Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również w Oddziale Lubuskim PFRON przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 (7. piętro) w Zielonej Górze oraz pod nr tel. 68 422 78 OO lub 68 422 78 07, a także na witrynie internetowej PFRON.

Konsultacje społeczne

Od 18 do 20 lutego br. w Świdnicy, Wilkanowie i Piaskach będą odbywać się zebrania wiejskie związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Szczegóły w załącznikach.
 

Załączniki

Dom dla Seniorów

Pracownicy świdnickiego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów przygotowują nową placówkę do przyjęcia podopiecznych. Wykonują ostatnie prace kosmetyczne, ustawiają razem z pracownikami urzędu gminy wyposażenie sali rehabilitacji oraz meble. Przygotowania pod czujnym okiem kierowniczki GOPS Anny Mierzwy wkrótce zakończą się. Seniorzy będą codziennie dowożeni do miejsca, w którym znajdą troskliwą opiekę pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta i lekarza.  Wykonanie prac adaptacyjnych oraz zakup wyposażenia zostały dofinansowane środkami pozyskanymi przez gminę w ramach rządowego programu Senior+ kwotą blisko 300 tys. zł.
 
 

Ogłoszenie o naborze rzeczoznawców

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze o powołanie rzeczoznawców do szacowania zwierząt, produktów i sprzętu  na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. Nr 142, poz. 1161) Wójt Gminy Świdnica ogłasza przyjmowanie do dnia 14 lutego 2020r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:
- mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Świdnica,
- złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
- posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
- ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
- posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
- ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
- ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:
 • sołtys, lub
 • izba rolnicza, lub
 • związek zawodowy rolników, lub
 • organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym,  jeżeli jest wymagany,
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, jeżeli jest wymagane.

 
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 
Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Druk wniosku o powołanie na rzeczoznawcę i oświadczenie znajdują się w załączniku.
 
Dodatkowych informacji udziela Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju - Paweł Rawdanis, tel. 68 327 31 15 w. 126.
 
 
 
Wójt Gminy Świdnica
 

Załączniki

Ostrzeżenie meteorologiczne

PILNE !!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map