Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Urząd Gminy poszukuje pracownika

Urząd Gminy poszukuje pracownika do Referatu Gospodarki i Rozwoju http://www.bip.swidnica.zgora.pl/wakaty/161/81/Inspektor_ds__budownictwa/

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Świdnica

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję III sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 16.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad III sesji Rady Gminy Świdnica:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. zmiany uchwały Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków i przewodniczących komisji Rady Gminy Świdnica;
       8.2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
8.3. ustalenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2019 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020;
8.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
       8.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.
       8.6. uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2019;
   a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
   b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
   d) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez Wójta oraz uzasadnienia Wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie chwały budżetowej,
   e) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
   f) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
   g) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
   h) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
    i) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
8.7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
9. Zamknięcie obrad.
                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                   Tomasz Marczewski
 
Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Świdnica odbędzie się w dniu 17.12.br. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Świdnica, o godz. 14.00.
 
Transmisje z sesji na żywo i wszytkie nagrane sesje dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A

Załączniki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  złożył dwie oferty na  realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferty są do dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy

Jasełka w Koźli

W niedzielę – 16 grudnia odbyły się Jasełka, które przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej w Koźli. W piękny sposób zorganizowały widowisko ukazujące przybycie Trzech Króli do Betlejem. Potem odbył się pokaz taneczny  w wykonaniu dziewczynek przebranych za anioły. Część artystyczną poprzedziła część oficjalna, podczas której Wójt Gminy Krzysztof Stefański złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i podziękował gospodyni wieczoru Teresie Sygut za przepięknie przygotowaną uroczystość.
Sala była pełna, widowisko pełne wzruszeń, a panie z Rady Sołeckiej w Koźli przygotowały pyszny poczęstunek składający się z wigilijnych potraw. Był barszcz, pierogi z grzybami i wiele innych smakołyków. Jasełka obejrzeli dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy Liliana Reimann, kierownik filii w Koźli Zuzanna Piwiec, ksiądz proboszcz Andrzej Hładki i wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica Błażej Woźniak.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ostrzeżenie meteorologiczne

Wyposażenie dla strażaków

Wójt Gminy Świdnica Krzysztof Stefański oficjalnie przekazał jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy nowe  wyposażenie. Sprzęt został  zakupiony dzięki pozyskaniu przez Gminę środków w ramach ministerialnego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowa dot. przekazania sprzętu została podpisana w październiku br. W sumie wartość nowo zakupionego wyposażenia to 20 tys. zł, z czego wkład własny Gminy wyniósł zaledwie 1 procent. OSP Świdnica otrzymała  torbę ratowniczą PSP R1, OSP Letnica torbę ratowniczą i bosak dielektryczny, OSP Koźla - defibrylator AED Philips FRx. Wcześniej jednostki same składały zapotrzebowanie na najbardziej potrzebne oprzyrządowanie, które jest niezbędne m.in. w czasie udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych  zdarzeniach.
 
 

Kronika Filmowa Gminy Świdnica

Jest już 7 i ostatni w tym roku odcinek Kroniki Filmowej Gminy Świdnica. Zachęcamy do obejrzenia

SMS-em o zagrożeniach

Gmina Świdnica umożliwiła mieszkańcom otrzymywanie powiadomień o bieżących zagrożeniach pogodowych, awariach prądu, wody, czy wydarzeniach kulturalnych.  Powiadomienia odbywają się poprzez SMS-y wysyłane każdemu, kto zapisze się do systemu. Aby to zrobić wystarczy wysłać SMS pod numer 789440115 w treści wpisując  wielkimi literami nazwę miejscowości,  w której mieszkamy, bez polskich znaków np. SLONE, SWIDNICA, KOZLA itd. W ten sam sposób możemy wypisać się z systemu. Komunikator jest bezpłatny, ma on zapewnić sprawne i szybsze dotarcie do Państwa  z ważnymi i ciekawymi informacjami. Zapraszamy do rejestracji!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map