Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Spotkanie wigilijne w zielonogórskiej Komendzie Miejskiej Policji

Sekretarz Gminy Świdnica Beata Łuckiewicz-Kropska reprezentowała Wójta Gminy Krzysztofa Stefańskiego na spotkaniu wigilijnym w zielonogórskiej Komendzie Miejskiej Policji. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem i wigilijne potrawy. W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich kolędy śpiewane przez dzieci ze Studia Piosenki „Rezonans” z MCKiE „Dom Harcerza” w Zielonej Górze.
fot. Komenda Miejska Policji Zielona Góra

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Pierwszy numer „Gazety Gminnej”

Wczoraj – 19 grudnia br. ukazał się pierwszy numer „Gazety Gminnej”. Egzemplarze otrzymali sołtysi poszczególnych miejscowości, którzy będą je rozdawać wśród mieszkańców. Gazeta w wersji elektronicznej pojawi się w piątek – 21 grudnia na stronie internetowej urzędu w zakładce GAZETA GMINNA.
Wraz z gazetą mieszkańcy otrzymali ankietę dotyczącą gazu.  Wypełnioną należy przynieść do Urzędu Gminy w Świdnicy lub oddać sołtysowi. Ankieta nie dotyczy jedynie mieszkańców Świdnicy i Wilkanowa.

Informacja dla użytkowników wieczystych

W związku z wejściem  w życie w dniu 5 października 2018 r. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) informuję ,co następuje:
1. Zgodnie ww. ustawą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie to nastąpi z mocy prawa.
2. Nowe przepisy dotyczą gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków.
3. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Wójta Gminy Świdnica.
4. Zaświadczenia będą wydawane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. od 1.01.2019 r.)
5. Zaświadczenie  może  zostać wydane  na wniosek  właściciela  w terminie 4  miesięcy od dnia otrzymania wniosku – (opłata skarbowa 50zł) .  
6. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia i wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
7. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
- Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.  
 
Informacje nt. użytkowania wieczystego uzyskają Państwo w Referacie Gospodarki i Rozwoju  w Urzędzie Gminy Świdnica, w pokoju nr 9.
tel. 683273115 w 145.
Maria Wojciechowska-Czerpińska
 
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – wzory dokumentów udostępnione przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ostrzeżenie meteorologiczne

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Wójt Gminy Świdnica Krzysztof Stefański uczestniczył w Konwencie Zrzeszenia Gminy Województwa Lubuskiego, który odbył się u ubiegłym tygodniu w urzędzie marszałkowskim. Podczas spotkania poruszono ważne dla samorządów problemy związane ze zmieniającym się prawem w zakresie komunikacji publicznej, oświaty, zamówień publicznych. Mówiono również o projekcie czyste powietrze oraz wszelkich działaniach zarówno rządowych jak i samorządowych dla Seniorów. 
 
 

Urząd Gminy poszukuje pracownika

Urząd Gminy poszukuje pracownika do Referatu Gospodarki i Rozwoju http://www.bip.swidnica.zgora.pl/wakaty/161/81/Inspektor_ds__budownictwa/

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Świdnica

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję III sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 16.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad III sesji Rady Gminy Świdnica:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. zmiany uchwały Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków i przewodniczących komisji Rady Gminy Świdnica;
       8.2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
8.3. ustalenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2019 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020;
8.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
       8.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.
       8.6. uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2019;
   a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
   b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
   d) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez Wójta oraz uzasadnienia Wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie chwały budżetowej,
   e) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
   f) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
   g) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
   h) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
    i) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
8.7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2019-2030.
9. Zamknięcie obrad.
                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                   Tomasz Marczewski
 
Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Świdnica odbędzie się w dniu 17.12.br. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Świdnica, o godz. 14.00.
 
Transmisje z sesji na żywo i wszytkie nagrane sesje dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A

Załączniki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  złożył dwie oferty na  realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferty są do dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy

Jasełka w Koźli

W niedzielę – 16 grudnia odbyły się Jasełka, które przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej w Koźli. W piękny sposób zorganizowały widowisko ukazujące przybycie Trzech Króli do Betlejem. Potem odbył się pokaz taneczny  w wykonaniu dziewczynek przebranych za anioły. Część artystyczną poprzedziła część oficjalna, podczas której Wójt Gminy Krzysztof Stefański złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i podziękował gospodyni wieczoru Teresie Sygut za przepięknie przygotowaną uroczystość.
Sala była pełna, widowisko pełne wzruszeń, a panie z Rady Sołeckiej w Koźli przygotowały pyszny poczęstunek składający się z wigilijnych potraw. Był barszcz, pierogi z grzybami i wiele innych smakołyków. Jasełka obejrzeli dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy Liliana Reimann, kierownik filii w Koźli Zuzanna Piwiec, ksiądz proboszcz Andrzej Hładki i wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica Błażej Woźniak.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map