Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Konkurs na dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 7 lipca 2020 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem
ul. Szkolna 1,  66-008 Świdnica
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)  oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu  konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.[1])
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica.
§ 2. Treść  ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ogólnego Urzędu Gminy Świdnica.
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik do Zarządzenia
nr  0050.68.2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 7 lipca 2020 r.
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
 
WÓJT GMINY ŚWIDNICA
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem, ul. Szkolna 1,
 66-008 Świdnica
 
 
 1. Organ prowadzący szkołę: Gmina Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Słonem,
  ul. Szkolna 1, 66-008 Świdnica.
 3.  Wymagania wobec kandydatów:
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz.U. 2017 poz. 1597 ze zm.).
 
 1.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Słonem,
   
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
      c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 
     d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 
     e)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
    f)  w przypadku cudzoziemca – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn.zm.), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 
      g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
     h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
     i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
    j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),
 
     k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn.zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 
    l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 
  m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
  n)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 
   o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
Na żądanie Wójta Gminy Świdnica kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.
 
 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica:
 1. w zamkniętych kopertach z podanym adresem  zwrotnym kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słonem”
 2. w terminie do dnia 22 lipca 2020 r. do godz.10.00. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Świdnica
 3. dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
   
 1.  Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świdnica;
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.
 3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postepowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica,  pok. nr 14, tel. 68-327 31 18 wew.150.
 
 
 
 
[1] Zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1634
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej