Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 2 Marzec 2015 Imieniny: Heleny i Pawła
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
27.02.2015

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie..

Najważniejsze ze zmian to:

Dowody osobiste:

- możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,

- możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi urząd wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,

- brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,

- w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,

- możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,

- możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,

- ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,

- obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami w rejestrach państwowych,

- prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

Ewidencja ludności:

- możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,

- możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

 

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu.

 

 

19.02.2015
Urząd Gminy w Świdnicy informuje, że od dnia 01.03.2015r. stanowisko ds. gospodarki odpadami i windykacji należności, będzie znajdowało się w Zakładzie Usług Komunalnych przy ul. Długiej 25, pokój nr 5, tel. 68 327-37-18.
24.02.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję V sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 25 luty 2015r. (środa) o godz. 13ºº w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 

Proponowany porządek obrad V sesji Rady Gminy Świdnica:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2015r.

4. Wolne wnioski i informacje.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

     a) komunalizacji mienia Skarbu Państwa - działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 349/2 i 236/2 obręb Grabowiec, gmina Świdnica,

     b) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica,

     c) uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Świdnica na lata 2015-2020,

     d) zmiany do uchwały nr IX/58/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 05.11.2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka

        Pomocy Społecznej w Świdnicy,

     e) zmiany do Uchwały Nr 19/II/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 16.04.2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,

      f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i  zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w gminie Świdnica,

      g) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Zielonej Górze,

      h) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2016,

      i) zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2015,

      j) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra,

      k) wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy,

      l) braku zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, 

      ł) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

     m) zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia

       wysokości wynagrodzenia za inkaso.

     n) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

     o) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

     p) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015-2028.

  7. Zamknięcie obrad.

                                 Przewodniczący Rady Gminy

      Eliasz Madej

 

 

Załączniki

18.02.2015

Informacje w pełnym tekście ogłoszeń konkursowych można znaleźć na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica:  http://bip.swidnica.zgora.pl/190/Otwarte_konkursy_ofert/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 
 
 

1 2 3 4 ...5
Odwiedziło nas
2 098 714 gości
Na stronie znajduje się
5 gości