Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 20 Październik 2018 Imieniny: Ireny i Kleopatry
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad LII sesji Rady Gminy Świdnica

16.05.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  LII  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 30 maja 2018r. (środa) o godz. 13.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad LII sesji Rady Gminy Świdnica:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 25.04.2018r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      6.1.zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Świdnica”;
      6.2.regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica;
      6.3.przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
      6.4.zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
      6.5.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
      6.6.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy;
      6.7.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017r;
      6.8.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej
« powrót