Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU

REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU

  • 09-07-2019
Tel. 327 31 15 wew. 131 
Sprawy:
- uzgodnienia infrastruktury technicznej w drogach, 
- uzgodnienia zjazdów
- wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
- prowadzenie spraw oddawania w użytkowanie, dzierżawę i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy
 
Tel. 327 31 15 wew. 126
Sprawy:
- zezwolenie na posiadanie psów ras uznanych za agresywne,
- rozgraniczenie i podział nieruchomości, 
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 
Tel. 327 31 15 wew. 145
Sprawy:
- zagospodarowanie przestrzenne – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
- numeracja porządkowa nieruchomości oraz nazewnictwo ulic i placów,
- sprzedaż lokali mieszkalnych
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium
 
Tel. 327 31 15 wew. 140
Sprawy:
-dofinansowanie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją