Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Komisje i sesja Rady Gminy Świdnica

 • 20-11-2020
RO.0012.  .   .2020                                                                                                      Data: 18.11.2020 r.                                                                                          
Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica
zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy,
przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie komisji.
 2. Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Informacja z dokonania analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 r.
Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica;
b) w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2025 w Gminie Świdnica;
c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;
d) w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Świdnica na lata 2021-2025;
e) w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świdnica na lata 2021-2025;
f) w sprawie podatku od nieruchomości;
h) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030;
i) w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” śp. Krzysztofowi Stefańskiemu.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę
do zwolnienia z pracy zawodowej w myśl
art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713)
 
 
 
 
RO.0002.9.2020                                                                                                          Data: 19.11.2020 r.                                                                                                          
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 23.09.2020 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 r.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2025 w Gminie Świdnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” śp. Krzysztofowi Stefańskiemu.
 17. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy
   Tomasz Marczewski
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę
do zwolnienia z pracy zawodowej w myśl
art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r, poz. 713)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją