Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

STYPENDIA

STYPENDIA NAUKOWE

 
24 czerwca 2020 r. Rada Gminy Świdnica podjęła uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica oraz dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica.
Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty -  Wójt Gminy Świdnica może przyznać stypendia uczniom, którzy uczęszczają do szkół na terenie gminy Świdnica, bez względu na miejsce zamieszkania. W związku z powyższym nie może przyznać stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie tych szkół mają możliwość uzyskać stypendium na terenie gminy do której uczęszczają do szkoły ponadpodstawowej.
 
Zasady przyznawania stypendiów naukowych w Gminie Świdnica
 
 
Stypendium naukowe dla uczniów
Stypendium absolwenckie
Stypendium naukowe dla studentów
Uprawnieni do otrzymania stypendium
 
uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych na terenie gminy Świdnica, bez względu na miejsce zamieszkania
 
absolwent danej szkoły podstawowej w gminie Świdnica
studenci zameldowani na terenie gminy Świdnica w danym roku akademickim, za które przyznawane jest stypendium
Uprawnieni do złożenia wniosku o przyznanie stypendium
rodzic, opiekun prawny
dyrektor danej szkoły
student
Termin składania wniosków
5 ostatnich dni roboczych miesiąca sierpnia
 
ostatnie 5 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego
5 ostatnich dni roboczych miesiąca września
Kryterium przyznawania stypendiów
  • uzyskanie wymaganej średniej ocen :
- uczniowie kl. IV-V – 5,50
- uczniowie kl. VI-VIII – 5,20
 
najwyższa średnia ocen w danej szkole
  • uzyskanie wymaganej średniej ocen: 4,60
 
Pytania dotyczące przyznawania stypendiów naukowych proszę kierować pod nr tel.: (68) 327 31 15 (wew. 121).
Wnioski o przyznanie stypendiów naukowych można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świdnicy lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYPENDIA SOCJALNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 2 do 15 września 2019 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Informacji na temat ww. świadczenia udzielają pracownicy ośrodka w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1  w godzinach pracy poniedziałek 7.00-16.00, wtorek – czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00 lub telefonicznie 68 3273230.
 
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, multimedialnych programów edukacyjnych, słowników, instrumentów muzycznych, okularów korygujących wzrok i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności kosztów zakwaterowania i przejazdu.
 Stypendium szkolne przyznawane jest na:
  1. Wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.
  2. Wniosek dyrektora.
  3. Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.
 O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017, poz. 1769), czyli 528,00 zł. Uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  2. Jego miejscem zamieszkania  jest gmina Świdnica.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Do wniosku o przyznanie stypendium powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej