Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach znacząco wpłynęła na cenę obsługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych.
Należy zauważyć, że ustawodawca skonstruował system gospodarowania odpadami w taki sposób, aby ten „sam się finansował” co oznacza, że jego koszty muszą być pokryte z opłat pobieranych od wszystkich właścicieli nieruchomości . Gmina nie może dofinansowywać systemu oraz system ten nie może przynosić dochodów. Wszelkie koszty: odbioru, transportu i utylizacji śmieci powinni ponosić sami mieszkańcy jak i podmioty niezamieszkałe.
 
Problem w tym, że ustawa nie ogranicza w żaden sposób firm wywożących odpady komunalne. Podmioty te ustalają wartość zamówienia realizacji usługi odbioru i wywozu odpadów w oparciu
o ceny  rynkowe, uwzględniając koszty robocizny, sprzętu, przyjęcia odpadów na instalacji, zatrudnienie pracowników, eksploatacja sprzętu itp. Gmina nie ma żadnego wpływu na to, jaka kwota będzie w ofercie oraz nie ma możliwości aby nie podpisać umowy.    
 
Artykuł 6k ust. 2a pkt. 5  ww. ustawy nakłada na Radę Gminy obowiązek ustalenia  stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w maksymalnej wysokości 3-3,2%  przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę za pojemnik 1100l i 1 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na  1 osobę ogółem za worek o poj. 120l (obecnie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosi 1819,00 zł). Nowe stawki musiałyby być wprowadzone do 31-12-2020 r. – wówczas kończy się okres przejściowy, w którym to należy dostosować akty prawa miejscowego do znowelizowanej ustawy.
 
W praktyce od stycznia 2021r. opłata za pojemnik 1100l będzie wynosić maksymalnie 58,20 zł (obecnie wynosi 249,13 zł), natomiast opłata za pojemnik 120l -  maksymalnie 18,19 zł (obecnie jest to 27,30 zł).
 
Rodzaj pojemnika
Opłata za pojemnik obowiązująca                  w 2020 roku
Maksymalna opłata za pojemnik zgodnie z nowelizacja ustawy, która musiałaby obowiązywać od stycznia 2021 roku
120l
27,30 zł
18,19 zł
240l
53,20 zł
36,38 zł
1100l
249,13 zł
58,20 zł
7000l
1526,30 zł
350,00 zł
16000l
3417,18 zł
800,00 zł
 
 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica, 4 osobowej rodzinie przysługuje pojemnik 240l, za który musi zapłacić 120zł miesięcznie (4 osoby x 30 zł/osobę), natomiast od stycznia 2021r. przedsiębiorca miałby płacić za ten sam pojemnik maksymalnie 36,38 zł miesięcznie. Jest to krzywdzące dla mieszkańców gminy.
 
Obecnie gmina do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych dopłaca miesięcznie 26.659,00 zł. Od 01.01.2021r. po wejściu w życie nowych stawek określonych w znowelizowanej ustawie (dużo niższe stawki) gmina musiałaby dopłacić 38.295,74 zł miesięcznie, co rocznie daje deficyt w wysokości blisko 500.000,00 zł (przy założeniu, że wysokość miesięcznej faktury nie ulegnie zmianie, co według naszych prognoz jest niemożliwe).
Zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010, 1579, 2020, Dz. U. z 2020 r., poz. 150, 284, 875) gmina ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast artykuł 6c ust. 2 i 3 w/w ustawy, mówi, że Rada Gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy lub od właścicieli określonych nieruchomości w szczególności nieruchomości na których prowadzony jest określony rodzaj działalności.
 
Wobec powyższego, aby nie pogłębiać deficytu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdecydowano się na wykluczenie większości nieruchomości niezamieszkałych z gminnego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostawienie w nim jedynie Urzędu Gminy i jednostek mu podległych.
 
Gmina Świdnica od momentu rozstrzygnięcia przetargu rozpoczęła rozmowy z firmą, która wygrała przetarg, aby ta objęła również swym działaniem odbiór odpadów od nieruchomości niezamieszkałych.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zmiany ustawy, a tym samym stawek naliczanych dla nieruchomości niezamieszkałych, które będą dostosowane do realnych kwot za poszczególne pojemniki, ponownie włączymy nieruchomości niezamieszkałe do gminnego systemu gospodarowania odpadami, po zakończeniu trwania obecnej umowy (18 miesięcy).   

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej