Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 18 Styczeń 2018 Imieniny: Piotra i Małgorzaty
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
15.12.2017

   Zakład Usług Komunalnych informuje, że na podstawie wyników badań jakości wody ujmowanej na gminnym ujęciu wody w miejscowości SŁONE, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał pozytywną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 3 pkt. A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) w zakresie obecności bakterii grupy coli i Escherichia coli.

W próbkach wody pobranej do analizy dnia 13 grudnia 2017r. nie stwierdzono obecności bakterii coli.

Wobec powyższego woda zdatna jest do spożycia.

 

 

 Zakład Usług Komunalnych

14.12.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLIV  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie  się w  dniu 18 grudnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 9.30  w Urzędzie Gminy Świdnica przy ul. Długiej     Nr 38. 
 
Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 30.11.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica
6.2.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica; 
6.3.przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na 2018 r.;
6.4.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na rok 2018;
6.5.ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów;
6.6.zwolnień od podatku od nieruchomości;
6.7.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
6.8.zmian w statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
7.   Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

13.12.2017
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy serdecznie zaprasza na ostatnie wydarzenie artystycznego tego roku. 18 grudnia 2017 r. odbędzie się „Grudniowe spotkanie ze sztuką”. W tym dniu otworzymy dwie wystawy artystyczne. Swój wernisaż będą miały dwie grupy malarskie: grupa seniorów Astry oraz grupa dziecięca Astry Junior. Seniorzy zaprezentują swoje obrazy, które nazwali „Cztery pory roku – Zima”, zaś Astry Junior wszystkie swoje prace, które przygotowali przez trzy miesiące spotkań. Całość wydarzenia uświetni występ zespołu Świdniczanie, który zaprezentuje się w repertuarze kolędowym.

„Grudniowe spotkanie ze sztuką" odbędzie się 18 grudnia 2017 r. o godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą podziwiać znakomite malarstwo, wspaniałe dziecięce prace, posłuchać kolęd i wprowadzić się w świąteczny nastrój.
 
 
 
                                            
11.12.2017
    W związku z pojawieniem się bakterii coli na ujęciu wody, z którego dostarczana jest woda do miejscowości SŁONE, prosimy o nie spożywanie wody.
Jednocześnie informujemy, że w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody jej spożycie może się wiązać z zagrożeniami zdrowotnymi.
W dniu dzisiejszym, tj. 11.12.2017r. przeprowadzone będzie chlorowanie wody, mające na celu poprawę jej jakości. Dodatkowo zakupiono zapas wody butelkowanej, która w razie potrzeby dostępna jest dla mieszkańców u pani Sołtys.
Dalsze informacje, o stanie jakości wody, przekazywane będą do mieszkańców za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy, Sołtysa, oraz poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych.
 

Zakład Usług Komunalnych