Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 26 Maj 2018 Imieniny: Filipa i Pauliny
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
23.04.2018
 

Na podstawie Zarządzenia nr 39/2018 Wójta Gminy Świdnica
z dnia 18 kwietnia 2018r.

 

dzień 4 maja 2018 r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy


w Urzędzie Gminy Świdnica 
oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych
Gminy Świdnica.
       

20.04.2018
    W związku z pojawieniem się bakterii coli na ujęciu wody w Drzonowie, z którego dostarczana jest woda do miejscowości DRZONÓW, BUCHAŁÓW, RADOMIA, ORZEWO, prosimy o jej nie spożywanie. Jednocześnie informujemy, że w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody jej spożycie może się wiązać z zagrożeniami zdrowotnymi.
   W dniu dzisiejszym, tj. 20.04.2018r., około godziny 16.00, zostało zachlorowane ujęcie wody w Drzonowie i sieć wodociągowa dostarczająca wodę do odbiorców w/w miejscowości.
Ponadto zakupiono zapas wody butelkowanej, która w razie potrzeby dostępna jest dla mieszkańców u sołtysów.
 
  Dalsze informacje, o stanie jakości wody, przekazywane będą do mieszkańców za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy, Sołtysa, oraz poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych
 
 
Zakład Usług Komunalnych
 
19.04.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LI sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad LI sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 13.04.2018r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. uchylenia załącznika graficznego do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica– obręb Świdnica;
6.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi 
      Słone;
6.3. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Zielonogórskiego;
6.4. zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego;
6.5. podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
6.6. zniesienia statusu pomnika przyrody;
6.7. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
6.8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.
7. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej
 
 
 

Załączniki