Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Piątek, 21 Wrzesień 2018 Imieniny: Hipolita i Mateusza
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
14.09.2018
  

Zwracam się z prośbą o przekazanie wskazówek i wniosków, które zdaniem zainteresowanych powinny być uwzględnione przez Radę Gminy Świdnica w budżecie na 2019 rok.

Wnioski w formie pisemnej proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 30 września 2018 roku.

 

Wójt Gminy Świdnica

 /-/ Adam Jaskulski

14.09.2018
     Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniu 17.09.2018 r. (poniedziałek) z uwagi na budowę przez prywatnego inwestora przyłącza wodociągowego, planowane jest częściowe zamknięcie wodociągu na ul. Ogrodniczej w miejscowości Wilkanowo. Przerwa w dostawie wody wystąpi w godzinach 7-15. W związku z powyższym może wystąpić chwilowe zabrudzenie wody.
 
Za utrudnienia przepraszamy. 
12.09.2018
Początek roku szkolnego za nami. Szkołę rozpoczęły również polskie dzieci z zaprzyjaźnionej z naszą gminą miejscowości Strzelczyska na Ukrainie, a w ramach podziękowania za zorganizowany dla nich wypoczynek na początku wakacji, Wójt Gminy Świdnica, Pan Adam Jaskulski, otrzymał piękne podziękowania od dyrekcji szkoły. Poniżej prezentujemy treść przesłanego listu i jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia.
 
          
12.09.2018
Szanowni Państwo!

     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie  (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:
- wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),
- dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych , mikroinstalacji fotowoltaicznych).

Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł. W miesiącu wrześniu WFOŚiGW w Zielonej Górze przeprowadzi w każdej gminie naszego województwa spotkania informacyjne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych   skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Podczas spotkań pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.

                                                                          Prezes Zarządu

                                                         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
                                                             i Gospodarki Wodnej w Zielonej
07.09.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LVI sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 13 września 2018r. (czwartek) o godz. 16.00  w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.

Proponowany porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 25 lipca i 22 sierpnia 2018 r.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.  pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej - ul. Rumiankowa w Świdnicy;
6.2. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
6.3. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029;
6.4. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad  usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy  Świdnica.
7.  Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

1 2 3 4 ...5