Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 19 Październik 2017 Imieniny: Piotra i Ziemowita
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
02.10.2017
   W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej od nr 1 do nr 20, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na terenie całej miejscowości Świdnica oraz utrudnienia w ruchu pojazdów spowodowane częściowym zamknięciem odcinków ul. Ogrodowej.
Termin zakończenia prac planowany jest na 12.10.2017 r. 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
Zakład Usług Komunalnych.
 
28.09.2017
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych. To muzyczne wydarzenia odbędzie się 1 października 2017 r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy. Na świdnickiej scenie zaprezentują się zespoły z naszego regionu - Bobrzanki, Nietkowianki, Konotopianie, Rosa, Karolinki, Dojrzałe Kłosy, Amigo, Nadodrze oraz Świdniczanie. W ich wykonaniu usłyszymy piosenki lokalne, ludowe i biesiadne. Zespoły w tym roku powalczą również o nagrodę publiczności. Dla gminy Świdnica to stałe wydarzenie, które corocznie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Organizatorami Przeglądu są Gminny Ośrodek Kultury, Klub Seniora i Gmina Świdnica.
 

                                          
26.09.2017
    Z powodu awarii na wodociągu w miejscowości Letnica w dniu 26.09.2017 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla całej miejscowości. Planowana przerwa w dostawie wody w godzinach: 10:30-14:00.

   W wyniku prowadzonych prac energetycznych przez ENEA Operator w miejscowości Buchałów, na części miejscowości mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do godziny 14:00.
 
 
Za utrudnienia przepraszamy.
Zakład Usług Komunalnych 
 
25.09.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLI  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie  się  w  dniu 28 września 2017r. (czwartek) o godz. 14.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Świdnica:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXXIX i LX sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia i 06 września 2017r.
4.Wolne wnioski i informacje.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;  
6.2. pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi  wojewódzkiej;
6.3. pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006100F, G006001F, G006099F,  G006005F, G006006 oraz G006029F;
6.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
6.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata  2017-2028.
6.6. przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Razem dla e-usług" nr WND-POWR.02.18.00-00-015/17, przewidzianym do realizacji w ramach 
      Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18.
7.   Zamknięcie obrad.
 
 

Załączniki

20.09.2017
O PROJEKCIE 
Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finasowania (PSF), który:
•    gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy,
•    jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych - wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności BUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numeru ID wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia,
•    w województwie lubuskim dystrybucja środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokonywana w oparciu o system bonów rozwojowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

OBSZAR WSPARCIA
Teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty:
•    krośnieński,
•    nowosolski,
•    świebodziński,
•    wschowski,
•    żagański,
•    żarski,
•    zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.
 
DLA KOGO?
Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

NA CO?
Lubuscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, które dzielą się na:
•    usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
•    usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
•    usługi jednorazowe (egzamin).
Usługi rozwojowe  będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.
 
Więcej informacji o projekcie oraz sposobie rozliczenia bonów znajduje się na stronie www.lubuskiebony.pl
15.09.2017
Informujemy o rozpoczęciu tworzenia projektu budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

Zwracam się z prośbą o przekazanie wskazówek i wniosków, które zdaniem zainteresowanych powinny być uwzględnione przez Radę Gminy Świdnica w budżecie na 2018 rok.
Wnioski w formie pisemnej proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 30 września 2017 roku.
 

Wójt Gminy Świdnica    
     /-/ Adam Jaskulski     
 
1 2 3 4 ...5