Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 26 Maj 2018 Imieniny: Filipa i Pauliny
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
22.11.2016

     Zakład Usług Komunalnych przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy ogrodowych przed okresem zimowym. Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności demontażu wodomierza ogrodowego, przed przystąpieniem do prac należy o tym fakcie poinformować Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy.

 

 

22.11.2016
Zakład Usług Komunalnych przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy ogrodowych przed okresem zimowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności demontażu wodomierza ogrodowego, przed przystąpieniem do prac należy o tym fakcie poinformować Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy.

01.08.2016
 Zakład Usług Komunalnych informuje, że z uwagi na uszkodzenie przewodu dostarczającego powietrze do aeratora doszło do obniżenia zawartości tlenu w wodzie przepływającej przez zbiorniki odżelaziaczy i odmanganiaczy, co spowodowało zaburzenia w procesie uzdatniania wody. Przeprowadzone badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świdnicy stwierdziły przekroczenie zawartości żelaza, manganu, azotu amonowego  oraz zwiększoną mętność.

Wobec powyższego podjęto decyzję o wymianie uszkodzonego przewodu oraz o zakupie nowej sprężarki, o większej wydajności, co w znacznym stopniu zwiększyło efektywność procesów uzdatniania wody na ujęciu wody w Drzonowie i pozwoli uzyskać parametry wody określone w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że dnia 29 lipca br. ponownie została pobrana woda z wodociągu publicznego Drzonów celem powtórnego przeprowadzenia badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego. Otrzymane wyniki z badania zostaną niezwłocznie przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, który stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Drzonowie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi.

 

05.07.2016
Autor: Małgorzata Pieczarka

 

 

Podmiot odbierający odpady z terenu gminy Świdnica:

 

Gmina Świdnica od 1 sierpnia 2014r. sama realizuje obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

Od 1 sierpnia 2015r. podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu naszej gminy jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma:

 

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

Podmiotem, który z ramienia A.S.A. Eko Polska sp. z o.o. świadczy usługi odbioru odpadów jest:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 7

67-100 Kożuchów

tel. 68-355-20-61

 

Specjalnie dla mieszkańców gminy została utworzona linia telefoniczna Biura Obsługi Klientów Indywidualnych- tel. 801-501-511 , e-mail: bok@fcc-group.pl.

 

 

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Świdnica zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku przyjętym uchwałą      Nr XXX/280/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r., gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

Gmina Świdnica wchodzi w skład Regionu Wschodniego Gospodarki Odpadami i kieruje odpady komunalne do ZZO Zielona Góra (Zakład Gospodarki Komunalnej     i Mieszkaniowej Zielona Góra) przez wyznaczony okres trwania projektu t. j. do 30 września 2018r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Zjednoczenia 110,

65-120 Zielona Góra

 

 
 
 

Osiągnięte przez Gminę Świdnica w 2015 roku poziomy recyklingu:

 

Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny, maksymalny poziom w roku 2015 wynosił 50%. Gmina Świdnica  w 2015 roku osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 0,4 %,  co oznacza, że w podanym okresie poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie przekroczył maksymalnego, dopuszczalnego poziomu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2015 roku wynosił 16%. Osiągnięty przez Gminę Świdnica poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w/w frakcji odpadów w 2015 roku wyniósł 33,3%, oznacza to, że Gmina przekroczyła  minimalny wymagany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska poziom.

W stosunku do innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych  i rozbiórkowych wymagany, minimalny poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    i odzysku innymi metodami dla 2015 roku został określony na poziomie 40%. Osiągnięty przez Gminę Świdnica w 2015 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. frakcji odpadów wyniósł 100%. Wynika z tego, iż ten poziom również jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Na terenie gminy Świdnica dwa razy do roku organizowane są trzy mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następujących miejscach:

- teren gminy, ul. Długa 25, Świdnica za budynkiem Zakładu Usług Komunalnych,

- teren boiska sportowego w miejscowości Buchałów,

- teren boiska sportowego w miejscowości Letnica.

Punkty te są otwarte w określone harmonogramem wywozu odpadów dni,  w godzinach od 7-19.

Do w/w punktów można dostarczać:

-przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje           odpadowe itp.),

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- makulaturę,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe, 

- zużyte opony,

- odpady zielone.

Dodatkowo dwa razy w roku organizowane są wywozy odpadów problemowych i wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców gminy. O terminie wywozu mieszkańcy są informowani w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych.