Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 26 Maj 2018 Imieniny: Filipa i Pauliny
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
24.11.2017
 

Załączniki

06.09.2017
 
W razie nieobecności dorosłego domownika, w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie kartka z danymi kontaktowymi w celu ustalenia innego, dogodnego terminu odczytu wodomierzy 

Załączniki

06.06.2017
Na terenie miejscowości Wilkanowo odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. W większości są to świadome i celowe działania.

Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej. W skrajnych przypadkach (tak jak to miało miejsce w dniu 06.06.2017r.) może powodować nawet jej braki. Przyczyną wielu skarg na niedostateczne ciśnienie wody w sieci bądź pogorszoną jakość wody, jest kradzież wody z hydrantów.

 

Zniszczony hydrant może być ponadto potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia!

 

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ WODY!

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2017 poz. 328.) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.

 

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000zł.”

  

Przypominamy, że zgodnie z art. 304 §1 Kodeku Postępowania Karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję” oraz zgodnie z art. 304 §2 „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”.

 

Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu. Prosimy o niezwłoczne informację na numer 683273718, 683273704 bądź 605933071 o takich zdarzeniach. Eliminując proceder kradzieży z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

 

Zakład Usług Komunalnych

 
02.06.2017
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że zbiórka odpadów z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w następujących miejscach i terminach:

1.Świdnica - teren gminny, ul. Długa 25, za budynkiem Zakładu Usług Komunalnych - 05.06.2017 r.  w godz. od 7.00 do 19.00,
2.Buchałów - teren boiska sportowego (k. zbiornika wodnego) - 06.06.2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00,
3.Letnica - teren gminny usytuowany przy boisku sportowym (za fontanną) - 07.06.2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00.

Do w/w punktów można dostarczać:
- przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- tekstylia,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- makulaturę,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe, 
- zużyte opony,
- odpady zielone.
 
05.04.2017
 Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. nastąpiła podwyżka cen za korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Świdnica.

Stawki za 1 m3 wody i ścieków wynosić będą:

- woda 5,20 zł/m3/ brutto;

- ścieki 7,81 zł/m3/ brutto;

09.03.2017

Firma A.S.A., zobowiązana w wyniku przetargu do wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnica, z końcem stycznia zrezygnowała z usług swojego dotychczasowego podwykonawcy (USKOM), zobowiązując się do wykonywania działań objętych umową we własnym zakresie.

 

Niestety, nastąpiło ogromne pogorszenie jakości świadczonych usług: odpady odbierane są z opóźnieniem, a nawet są posesje zupełnie pomijane.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina podjęła przewidziane tą umową działania nakładając na firmę kary umowne sięgające około 100 000 zł.

Zdaję sobie sprawę, że skończy się to sporami sądowymi i pieniądze te nie będą łatwe „do wydarcia”.

Ponadto informuję, że w przypadku kolejnych istotnych zastrzeżeń do jakości świadczonych usług zamierzam zerwać umowę z firmą A.S.A.

Jednocześnie bardzo proszę zdenerwowanych mieszkańców o zrozumienie, cierpliwość, ale także o nieubliżanie pracownikom naszego Zakładu Usług Komunalnych, którzy przecież nie są winni za taki stan rzeczy.

 

                                                                                                                                             Adam Jaskulski

Załączniki

17.03.2017
    Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.03.2017r. siedziba Zakładu Usług Komunalnych zostaje zmieniona. Od najbliższego poniedziałku cały Zakład przeniesiony zostaje do pomieszczeń po Zespole Placówek Oświatowych przy ulicy Długiej 25 (wejście od podwórka). Dotyczy to także kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Godziny pracy Zakładu pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.       
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy
 
1 2 3 4 ...5